VDA VLSI Design Automation Lab

Department of electronics engineering,
National Chiao Tung University, Taiwan

[賀] VDA-TP 榮獲 CAD Contest 第二名

First Place :
Jucemar Monteiro, Guilherme Flach, Julia Casarin Puget & Mateus Paiva Fogaca
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Second Place:
Wei-Chen Wu, Sheng-Te Hu, Chun-Kai Wang, Wan-Ning Wu, Shih-Ying Liu & Prof. Hung-Ming Chen
National Chiao Tung University

Third Place:
Ka-Chun Lam, Wing-Kai Chow, Jian Kuang, Wenzan Kai, Zhiqing Liu and Prof. Evangeline F. Y. Young
City Univeristy of Hong Kong

Final Result

User:

Post time:2014-12-08 03:25:57 UTC